Charakteristika lesní správy Přimda

Lesní správa Přimda leží v Plzeňském a Karlovarském kraji v územní působnosti dvou ORP : Tachov a Stříbro. Celková výměra PUPFL činí 16 321 ha. Na území lesní správy jsou dva lesní hospodářské celky, a to LHC Přimda s platností LHP 1.1.2018-31.12.2027 a LHC Planá s platností LHP 1.1.2019-31.12.2028 a je organizačně rozdělena na 11 revírů. Významnou plochu, téměř 40% v rámci lesní správy, zaujímá CHKO Český les, který je geomorfologickým pokračováním Šumavy.  Celek Český les se dále dělí na Přimdský les, který se skládá z Málkovské, Plešivecké a Havranské vrchoviny a Rozvadovské pahorkatiny, a Dyleňský les se Štokovskou a Tišinskou vrchovinou, Třísekerskou pahorkatinou a Dyleňskou hornatinou. Ostatní území v rámci lesní správy se nachází v celku Podčeskoleská pahorkatina, jejíž částí je Tachovská brázda, která pak dále přechází do Stříbrské pahorkatiny.

Nejvyšším vrcholem lesní správy je Havran s 894 m n.m. a nejnižším bodem v údolí řeky Mže za Josefovou Hutí s 410 m n.m. Většina území spadá do povodí řeky Mže, která je spolu s vodárenskou nádrží Lučina dominantním krajinným prvkem, ostatní území zasahuje do povodí Dunaje.  

Rozhledna na vrchu Havran

Z hlediska klimatických poměrů se lesní správa nachází na dvou částech, a to v západní vrchovinné části, která je vlhčí a chladnější s průměrnou roční teplotou 7 st.C a průměrným ročním srážkovým úhrnem 800mm  a ve východní pahorkatinné části s odlišnými expozicemi i různou orientací větru s průměrnou roční teplotou 7 st.C a průměrným ročním srážkovým úhrnem 500 – 600 mm.

Druhová skladba lesů:

LHC Přimda – jehličnaté 86,6%, z toho SM 67%, BO 15%, MD 2% a ost.jehličnany 2,6% 

  • listnaté 13,4%, z toho BK 6%, DB 2%, OL 2% a ost.listnaté 3,4%

LHC Planá – jehličnaté 90%, z toho SM 76%, BO 12%, MD 1% a ost.jehličnany 1% 

  • listnaté 10%, z toho BK 3%, DB 1%, OL 3% a ost.listnaté 3%

Na území LS Přimda se nachází i několik přírodních rezervací a přírodních památek:

PR- Křížový kámen, Ostrůvek, Farské bažiny, Podkovák, Jezírka u Rozvadova a Pavlovická stráň

PP- Na Kolmu, Šelmberg, Valcha a Prameniště Kateřinského potoka

Na LHC Přimda se nachází Evropsky významná lokalita územní soustavy Natura 2000 Kateřinský a Nivní potok.

Arnoštova leštírna